СТАНОВИЩЕ

 

на ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

 

Институтът за пътна безопасност възложи на експерти, работещи в сферата на застраховането, да направят анализ и предложения относно въвеждането на новата наредба на КФН за „бонус-малус“.

Новата наредба на КФН за „бонус-малус“ подхода за изчисляване на застрахователните премии е първа стъпка към адекватна политика за стимулиране безопасността на движението и  на намаляване нарушенията на пътя чрез финансови стимули. Към предложената наредба и доклада на Ernst&Young /ey.com/ към нея има следните особености, който следва да бъдат отчетени:

 

 1. Основният проблем е кой е носителят на застраховката – шофьорът, собственикът на

автомобила или самия автомобил ?

 

Проучване на Института за пътна безопасност, категорично показва, че застраховка „Гражданска отговорност“ ГО се прави на собственика на автомобила по регистрационния номер на автомобила.

Защо хората в България твърдят, че в страни с развито застраховане, например ГО- е на водача?

Впечатленията на потребителите са … потребителски. Практика на застрахователите в Европейския съюз е да определят цената въз основа на съвкупност от рискови обстоятелства. Кой управлява колата е точно такова обстоятелство. Задаването на този въпрос или изискването срещу дадена цена в полицата да фигурира името на водача създават усещането в потребителя, че гражданската отговорност се прави на водача. Персоналните характеристики на лицето (произшествия, провинения, та дори и стил на шофиране (защото има и такава практика за определяне на цената. Нарича се телематично застраховане)) или кръга лица, които имат право да се разпореждат (притежават или управляват) са само фактори, от които зависи цената за гражданската отговорност на автомобила.  Има вариации в това как се идентифицира автомобила (рама или регистрационен номер), но това не променя субекта на застраховката. Гражданската е на МПС-то, защото отговорността за потенциални вреди е на собственика на имуществото. Отговорните собственици на МПС не би следвало да имат съображение да разкрият обичайното си поведение към собствеността, вкл. как и кои лица по условие могат да се разпореждат с автомобила.

При ценообразуването на ГО единствената фундаментална променлива не само у нас са предявените претенции (щетите са далеч по-малко число, защото предявяването на претенция е право, а не задължение). Именно на тяхна база застрахователите определят очакваната щетимост на портфейла, прогнозират резервите и от там определят цената. Причината за това е чисто статистическа. Има достатъчно данни за пазара, достоверни и проследими във времето. Това е и начинът, по който не само у нас, застрахователите изчисляват цената на ГО. Тя зависи от предявените претенции и косвено от реализираните събития, чрез резерва за сбъднати, но не предявени претенции. Всичко останало са предположения (например нарушенията по ЗДвП).

Корекция на усещането за справедливост в обществените отношения, свързани с ползването на автомобили, е единственият рационален (пазарно приемлив) мотив за въвеждане на „бонус-малус“ система. Това обаче поставя сериозни изисквания към системата. Тя трябва да е:

–          Адекватна – задължителната корекция в премията, за да не се изправя застрахователния пазар пред риск от недостиг или свръхкапитализация. При предложения дизайн, бонусът лесно може да бъде избегнат от застрахователите с повишение на базовата премия, за сметка на това малусът със сигурност ще бъде инкасиран. Може да се предположи, че системата съдържа риск от свръхкапитализация в пъти по-висок от този за недостиг. А това поставя потребителя на задължителна застраховка в неравностойна позиция.

–          Прозрачна – предлаганите отстъпки и надбавки трябва да са прогнозируеми. В предложената система те лесно могат да бъдат избегнати от застрахователя с повишение на базовата цена.

–          С минимално външни ефекти – предложената система създава излишни външни ефекти – многократност на наказанията (включително в стойността на притежавания актив) от нарушение на ЗДвП, с право част от финансовите последствия от това да бъдат събрани от застрахователите. – авансово налагане на финансова санкция (малус за нарушения по ЗДвП), преди фактическо събитие, което да породи плащане от страна на застрахователя, – наказание за обстоятелства, които са извън контрола на човек (малус на размер на щетата)

 

Всъщност единственото, което демонстративно се вижда от предложената наредба, е невъзможността малусът да бъде избегнат, независимо от общата цена, с което е свързано това. Средностатистическият потребител на застрахователни услуги не е престъпник. Нито пък законодателство се прави само с презумпция за демонстрация на сила. В същото време държавата не може да гарантира бонуса. Той лесно може да бъде избегнат при промяна на тарифата. Предположение, което със сигурност ще е факт при непрекъснати заплахи от страна на застрахователите за предстоящо покачване на цените. Държавата не може да гарантира, че ще упражни еднакъв контрол върху всички движещи се превозни средства по пътищата. Т.е. някои нарушители никога няма да бъдат проверявани, например докато някой си кара бясно из Северозападна България. Нито пък, че ще влезе справедливо в корекционната скала, просто защото причината за ПТП-то зависи от субективната преценка на служителя на Пътна полиция. Например самокатастрофа при дупка на пътя се отчита като несъобразена скорост, което необективно ще се отрази за малус, въпреки че отговорността за събитието може да е на поддържащия пътя. Тежестта на щетата никога не може да бъде фактор в цената. Защото тя не зависи от субективното поведение. Тоест извън контрола на застрахования е, например преди да удари човек някого няма да смята ще има ли 300 лв. щетата или не. Това е без прецедент в историята на застраховането. Същото като да въведеш завишения, само ако удариш банкер с три деца, а да няма никакво или да е по-ниско при терминално болен просяк, без роднини и приятели.

Институтът за пътна безопасност предлага въвеждането на системата „Бонус-малус“ в България да се осъществи на няколко етапа:

Първи етап – Най- обективна величина, въз основа на която може да се прогнозира стойността на застраховката е прогнозната щета, с други думи историята на претенциите. Претенциите по гражданска отговорност зависят от пътните произшествия и разпределението на вината при тях. Ето защо единственият обективен критерий за корекция на цената следва да бъде броят на претенциите през предшестващия период.

Въпрос на дизайн е кои претенции. Ако следваме примера на Румъния изборът на платени пред предявени, само се мотивира компаниите да ликвидират по бързо щетите си. На този принцип е системата и във Франция. Като следва да се предвиди период на давност на претенциите (амнистия на малуса). Например 3г. без ПТП обезсилват отстъпките, или скала за намаляване, 50% намаление на малуса за 1 год. без ПТП, 100% след втората.

Втори етап – Идентификация на преките носителите на риска чрез въвеждане на изискване към застрахователите за диференциация на цените спрямо броя на водачите на автомобила и техния персонален риск (вкл. провинения по ЗДвП). Носителят на риска в повечето случаи не е автомобила, а водачът. Въвеждането на задължение за идентификация на водачите ще позволи застрахователите по- точно и да преценят как персонализират цената.

Например: следва да се въведе задължение застрахователят да има различни цени при декларирани от застраховащия водачи или при нежелание да се обявят предварително ползвателите на автомобила. Това означава, че ще има 1 цена за кола с 1 водач, с 2 водачи или с неопределено колко, като за всеки един от тях застрахователят ще бъде свободен да провери потенциала на риск (фишове, актове от базата на Пътна полиция и т.н.). Изискването за детайлна идентификация на водачите е съществено за оценка на риска обстоятелство, за което застрахователят задава изричен въпрос. Той е основанието при установяване на несъответствие (например ПТП с друг водач) да изисква плащане на допълнителна премия. И ако тя е респектиращо по- висока, потребителят ще бъде мотивиран предварително да споделя обективна информация със застрахователя си. А некоректното отношение ще бъде наказвано с доплащане до справедливата премия по тарифа.

 

Математически модел

Моделът, предложен по-долу, е базиран на логиката на „бонус-малус“ системата, като са отчетени особеностите на българското и европейските законодателства. Всички параметри/коефициенти и гранични стойности са примерни. В реалната обстановка, тези параметри/коефициенти са в резултат на анализ на рисковете и изплатените застраховки, като са специфични за всяка застрахователна компания поотделно. В българския случай, това трудно може да стане, с оглед липсата на достатъчно изходни данни и условия за постоянен анализ на финансовите резултати и рискове. Затова те могат да бъдат определяни периодично/на три години/ след задълбочен анализ от държавен или консултативен орган.

 

 

 

 • Табл.1.Възраст на шофьора.

Възрастта на шофьора е основен показател при отчитане на застраховката “Бонус-малус”. Младите шофьори са по-неопитни, и по-често правят нарушения. Шофьорите пък над 60-65 г. възраст имат опит, но са с по-забавени рефлекси, което също влияе на безопасността. Тук се предлага ​“Рисков коефициент “Възраст”​​, чиято стойност може да варира от 1 до 2.5

Възраст Рисков коефициент
17-20 2,5
20-25 1,7
25-35 1,4
35-45 1,3
45-55 1
55-60 1,2
60-65 1,5
65-75 1,8

 

 

 • Табл.2 и 3.

Тип на автомобила

Гражданската отговорност се влияе от типа на автомобила, мощността му, както и от възрастта поради няколко причини –  1. Колкото по-малко е едно МПС, или с по-малка мощност, толкова по-малки са щетите, които може да предизвика при сблъсък

 1. По-новите МПС имат по-модерни системи за навигация, спирачни системи, камери и пр.
Възраст на автомобила Коефициент възраст  на авт. Мощност на автомобила Коефициент мощност
до 3 год 1 до 100 кс.с 1
3-7 год 1,1 100-150 к.с. 1,1
7- 15 год 1,2 150-200 к.с. 1,2
над 15 год 1,3 200-300 к.с. 1,4
над 300 к.с. 1,6

 

Предлага се на база тези 3 параметъра да се изготвя сумарен ​“Сумарен коефициент за тип на автомобила “​​ .​ В предлаганите параметри този коефициент може да варира от 0.4 (при мотоциклет напр.) до  2.5.

 • Табл.3.4. Шофьор – профил 1-коефициенти

Този набор от коефициенти е базиран изцяло на профила на шофьора, с неговите способности да шофира, през погледа на нарушенията, извършени от него. Коефициентите, както и типа на нарушенията са само примерни, и могат да бъдат оформени или допълнени впоследствие. Основното тук е предложението те да бъдат получавани от КАТ или Гаранционния фонд като държавни органи и да служат само за определяне на риска на шофьора. Коефициентите са базирани на наказателни точки за всяко нарушение, както и за времето когато са направени – до 1 година, до 2 години, до 4 години , и над 4 години. Към  тях има параметър тежест, който е по-високо, колкото по-скоро са извършени нарушенията. След повече от 4 години е предвидено нарушенията да се игнорират по давност (тежест=0). Но може да се предвидят нарушения, като каране в пияно състояние или причинена смърт да бъдат с някаква тежест за по-дълъг период от време. Това зависи от желанието на законодателя.

 

 • Табл.4.Шофьор – профил 1

Тази таблица е примерна към Табл.3, с примерни данни как се изчислява сумарния “Сумарен коефициент Профил на Водача”​​ , в зависимост от нарушенията по години. За да се получи адекватна стойност се прилага нормализиране на коефициента, така че базовата му стойност да бъде единица, по формулата:

Сумарен коефициент Профил на Водача =  1  +  0.1 *

Коефициент Профил на водача

Тук параметрите “1” и “0.1” могат да бъдат променени, така че да има и ефект “бонус”, който по същество е имагинерен, защото всичко зависи от базовия параметър “Базова цена “Гражданска отговорност” , предвиден в табл. 5.  Може да се предвиди ниска базова цена (както сега – 100 лв), и тогава всяко нарушение или по-висок риск от възрастта ще бъдат надграждане или малус; а може да бъде поставена висока базова цена ( напр. 250 лв) и тогава, чрез промяна на “1” и “0.1”, да се постигне “бонус”, при определени нискорискови категории. Но всичко това е игра на думи – защото ако базовата застраховатеклна цена е 1500 лв , тогава – 90% от водачите ще ползват “бонус”, имайки по-ниска застраховка.

 

Коефициенти за профил на шофьора
До 1 година – тежест До 2 години – тежест До 4 години – тежест Над 4 години – тежест
Нарушения Наказателни точки 1 0,6 0,4 0
Много леко (неизправен фар, липса на аптечка) 1 1 0,6 0,4 0
Леко ( превишена скорост до 10 км / ч; неспиране на Стоп) 2 1 0,6 0,4 0
Средно ( превишена скорост над 20 км/ч; изправарване на 2на непресечена) 4 1 0,6 0,4 0
Средно ( катастрофа без ранени) 7 1 0,6 0,4 0
Тежко (катастрофа с ранени) 10 1 0,6 0,4 0
Много Тежко (катастрофа със загинал) 20 1 0,6 0,4 0,2
Шофиране в нетрезво състояние 15 1 0,6 0,4 0,1
….

 

 • Табл.5.Шофьор – профил 2-талон

Тъй като по същество Табл.3 в известна степен повтаря сегашната методика за талоните и нарушенията на шофьорите с метода за изчисление на сумарните точки, то в тази таблица е даден модел на база сегашния талон с нарушения, където точките са автоматично записани. Тук отново имаме  като крайна стойност –  “Сумарен коефициент Профил на Водача”.  ​​Този сумарен коефициент е същият както в табл.4.

 

 • Табл.6.Базови параметри

Базовите параметри в системата са няколко.

– Базова цена “Гражданска отговорност” – както посочихме по-горе тази цена може да бъде определена на различно ниво, и в зависимост от другите параметри да получаваме повече или по-малко бонуси. Ако бъде определена много под средната застрахователна премия, тогава повечето застраховки ще са с малус, и обратно, ако се определи по-висока от средната застрахователна премия,  тогава почти всички шофьори ще са с бонус.

– Отстъпка при двама шофьори на 1 автомобил, при 3-ма шофьори и т.н.  – Логично е, ако в семейството има един автомобил, но трима шофьори, поради факта, че те не могат да ползват едновременно автомобила, общата им застрахователна премия да бъде не 3 * застраховките на всички, – например 3х200=600, а 450 напр.

– Параметър “Тежест“ до 1 година. – Параметър “Тежест“ до 2 години. – Параметър “Тежест“  2-4 години. – Други

–тук могат да се добавят други параметри в системата, които да определят политиката на държавата и застрахователите, спрямо настройката на цялата система.

 

Базова цена “Гражданска отговорност” 100 лв.
Отстъпка при 2 ма шофьори на 1 автомобил 30%
Отстъпка при 3 ма шофьори на 1 автомобил 40%

 

 • Табл.7.Крайна цена на ГО.

Тук, в тази таблица са дадени общата формула и примери за изчисляване на общата стойност на застраховката , в зависимост от предишните параметри.

 

Примерни сценарии Коефициент
1 Шофьор 1
22 годишен 1,7
Категория C, 8 годишен автомобил, 120 кс, 1,386
6 наказателни точки последните 6 месеца 1,70
1 наказателна точка 1-2 години
1 наказателна точка 2-4 години
Базова цена “Гражданска отговорност” 100
Крайна цена = D8 * D9 *D10 *D16 400,554
1 Шофьор 2
42 годишен 1,3
Категория C, 2 годишен автомобил, 120 кс, 1,155
0 нак точки последните 6 месеца 1,04
0 наказателна точка 1-2 години
1 наказателна точка 2-4 години
Базова цена “Гражданска отговорност” 100
Крайна цена = D8 * D9 *D10 *D16 156,156

 

Общата цена = (Базова цена “Гражданска отговорност”) * Сумарен Коеф. Профил на Водача  *  Сумарен коефициент на автомобила * Коефициент Възраст на шофьора

 

 

Пояснителни записки.

 1. Всички параметри са условни и могат да бъдат променени в зависимост от политиката и целта на държавата по отношение на пътната безопасност.
 2. “Гражданската отговорност” е задължителна застраховка и тя се сключва на автомобила, но следва водача.
 3. При прехвърляне на собственост на автомобила, (ГО) следва да бъде сключена наново.
 4. Прилагаме файл с таблиците.

 

Екип на Института за пътна безопасност

Споделяне

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English