1 Васил Паунов от гр.Русе – работи над 25 години в областта на обучението на учители и деца по Безопасност на движението по пътищата. Автор на множество научни разработки и помагала за обучение по безопасността на пътното движение. Експерт в областта на образованието на БДП.
2 Галина Хайдар от гр. София – образователна и научна степен ,,Доктор“  по  научната специалност ,,Теория на възпитанието и дидактика“ и с тема на доктората  „Превенция на риска: обучение на децата по безопасност на движението и развитието на когнитивните им операции“.  Дългогодишен учител и директор на образователна институция, с ПЪРВА професионално-квалификационна степен.  Дългогодишен преподавател  по ,,Методика на обучение по БДП в детската градина и българското училище“ и др. учебни програми на Министерството на образованието и науката (МОН), свързани с тази проблематика за учители и директори.  Автор на системи от учебни помагала за обучение на децата и учениците по БДП и защита при бедствия, одобрени от МОН.  Експерт в областта на образованието по БДП.
3 Галихин Димитрий  от гр.Варна  – по професия е програмист. Има информационен  сайт за безопасността по пътищата. Експерт в областта на организация на движението на пътищата.
4 Диана Русинова  от гр. София – Експерт по организация и управление на транспорта и транспортно-комуникационните потоци. Завършва магистратура по икономика  “Джордж Вашингтон” САЩ, организира множество мероприятия в България, свързани с подобряването на транспортната сигурност, национални кръгли маси по тема “Транспортът в България”. През 2013 г. организира съвместно с партньори и провежда кампанията по БД “Разумният си ти”, където в рамките на няколко дни се обучават над 400 деца на основните правила за безопасно поведение на улицата и при управление на автомобил. Разработва “Анализ разходи-ползи и финансов анализ” за градския транспорт на Столична община през 2014-2015 г. В момента съставя и разработва транспортно-комуникационни анализи; провежда изследвания за подобряване на безопасността по пътищата, извършва независими консултации при изясняване на обстоятелства при ПТП. Експерт в областта на организация на движението на пътищата.
5 Димитър Митев  от гр.София – баща на загиналият при ПТП с мотор Боян. Завършил „Психология”. Работи в сферата на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол).
6 Ева Попова от гр. София – завършва МИО в УНСС, магистър по „Публична администрация”. Участва в организирането на мероприятия  по безопасността на движението по пътищата. Експерт в областта на образованието на БДП.
7 Людмил Пешев от гр. София – завършва „Клинична психология”, специализира „Психотерапия”, работи в помощ със зависимости, социално поведение, неотложна помощ. От 15 години работи в областта на консултиране и одитиране на системи за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност, сигурност на информацията и отскоро пътната безопасност. Експерт – консултант в областта на пътната безопасност.
8 Михаил Попов  от гр. Бургас –Работи в сферата на сигурността.  Секретар и представител за Бургас на фондация „ Безопасни улици от Валя”. Подема и участва в множество инициативи  свързани с намаляване предпоставките и броя на ПТП с пешеходци и повишаване културата на гражданите – водачи на ППС и пешеходци. Активен участник във формиране и утвърждаване на силно и действено обществено мнение за осигуряване безопасността на участниците в движението. Експерт по полезна и безопасна пътна инфраструктура и съвременни Европейски и Световни практики по пътна безопасност.
9 Настимир Ананиев от  гр. София – завършва „Бизнес администрация”  – бакалавър  в Ирландия. Магистър по „Бизнес администрация” от Американския университет в България. В продължение на 7 години е маркетингов директор за Централна и Източна Европа на най-големия частен колеж в Ирландия  „Griffith College Dublin”. Избран за председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в 43-то Народно събрание. Към момента е предприемач и изпълнителен директор на частни компании. Експерт по пътна безопасност (законодателство).
10 Николай Паунов  от гр. Стара Загора – докторант към Русенския университет „Ангел Кънчев“ на тема „Повишаване безопасността на автомобилното движение чрез усъвършенстване на системата за подготовка на водачи“. Четири години работи, като автоинструктор. В момента е изпитващ водачи на МПС към ДАИ – Стара Загора. Експерт по пътна безопасност (МПС).
11 Петър Диков – завършва ВИАС, специалност „Архитектура”, има степен  „научен сътрудник”.  Работи в Комплексен Научно-Изследователски и Проектантски Институт по Териториално Устройство, Градоустройство и Архитектура, Национален Център по Териториално и Селищно Устройство, Национален Център по Териториално Развитие и Жилищна Политика, Национален Център по Териториално Развитие. Ръководител на редица проекти и реализации по Териториално устройство, Градоустройство и Архитектура. Ръководител на научни и нормативни  разработки, конкурсни разработки .Има множество публикации.  От 2006 до 2016г.   изпълнява длъжността „Главен архитект” на гр. София. Експерт по пътна безопасност (териториално устройство и развитие).
12 Светла Николова  от гр. София- завършва ВИАС със специалност „Промишлено и градско строителство”. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).
13 Светослав Николов  от София – Участва в КВГОД в 42 парламент. Председател на ОС към КВГОД на 42 Народно Събрание. Моторист и секретар към мотоклуб. Взима активно участие в законотворчеството. Експерт по пътна безопасност.
14 Симеон Славчев  от гр. София  общински съветник в Столичен общински съвет. Член е на председателския съвет на Столичния общински съвет. Зам.-председател е на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране и  член  на Постоянната комисия по транспорт и туризъм, както и на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика. Висшето си образование завършва в Техническия университет – София ,  инженер-магистър по „Индустриален мениджмънт”. Завършва  „Академия за социална политика“ към  Института за социална интеграция и има придобита допълнителна професионална квалификация по „Управленски умения“. Специализира  „Политически мениджмънт“ в Българското училище за политика към Нов български университет. Експерт по пътна безопасност (в областта на изпълнителната власт).
15 Юлиан Арнаудов от гр. Варна –  следва „Психология” във Варненския свободен университет. Работи в сферата на рекламата. От 2011г. се занимава с кампания „Спри! Давам път на пешеходец!”. Експерт по пътна безопасност.
16 Андрей Ненов  – Завършва Технически Университет – София. След 1990 г. активно участва в създаването и работата на неправителствени, политически и младежки организации, вкл. председател на Федерацията на независимите студентски дружества (ФНСД). Работил е като преподавател по информационни технологии в Университет “ Проф.Ас Златаров“ – гр. Бургас. В момента е интернет мениджър в Американската Автомобилна Асоциация. Експерт по пътна безопасност
17 Марио Танев   – член на множество организации за пътна безопасност в САЩ (WalkSF, Streetsblog SF), обществен транспорт (San Francisco Transit Riders) и велосипедисти (Коалиция за велосипеди в Сан Франциско). Водил е успешна кампания в Сан Франциско Транзит Riders за подобряване на автобусната услуга, позволяваща качване от всяка врата. Идеолог и поддръжник на Фондация „Безопасни улици от Валя“. Работи в САЩ. Експерт по пътна безопасност
18 Марин Желев от гр. Хасково – пътен инженер и работи в екип за изготвяне на транспортно-комуникационни анализи. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).
19 Владимир Бянов  от гр. София – завършва специалност ” Пътен инженер” в Университет по архитектура, геодезия и строителство –  гр. София. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).
20 Йордан Йорданов  от гр. Бургас – завършва Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.  Работи в сферата на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол)
21 Илия Запрянов  от гр. Димитровград – завършва „Пътно строителство” в Тюменский Государственный Университет. Занимава се с пътно инженерство, одитор по пътна безопасност. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).
22 Тихомир Димитров  от гр. Бургас – завършва „Пътно инженерство” в Университет по архитектура, геодезия и строителство – гр. София. Работи в сферата на услугите – инженер-проектант „Пътно строителство“. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).
23 Цветелин Горанов  НУ „Христо Ботев“ от гр. Плевен със своите 456 ученици, чрез представляващият училището директор Цветелин Горанов. Предпочитано от всички в региона, училището е с традиции по безопасността на движението. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.
24 Петър Петров от Велико Търново – завършва Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново. Автоексперт. Експерт по пътна безопасност в областта на превантивната дейност (техническо състояние на МПС).
25 Ангел Сапаревски  от Долна баня – завършва „Изчислителна техника” в Национален университет „Васил Левски” . Консултант по ISO 39001:2014 Система за управление на безопасността на движение по пътищата. Експерт по пътна безопасност – консултант надзорна дейност.
26 Николай Каменов от Хасково – завършва „Право” във Великотърновски университет „ Св. св Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Работи в сферата на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол).
27 Виктория Андреева   от Русе – завършва „Счетоводство и контрол“ във Великотърновски университет „ Св. св Кирил и Методий“, „Учител по математика и информатика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специализации: „Преподавател – инструктор“ в Тракийски университет Стара Загора, „Консултант – преподавател“ в курсове за превоз на опасни товари. Работи, като преподавател по Безопасност на движението и в курсове за превоз на опасни товари, Управител на учебен център за подготовка на кандидати за водачи на МПС, работи и като счетоводител. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.
28 Тодор Докимов   от Варна – завършва „Машинен инженер“ в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново. Работи в сферата на транспорта. Експерт по пътна безопасност (МПС).
29 Петър

Бонев

 от София – завършва Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“ – София. Работи в сферата на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол).
30 Станислав Станилов  от Самоков – завършва Професионална гимназия по туризъм – Самоков. Работи в обсластта на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол).
31 Татяна Стойчева  от Севлиево – завършва „Икономика и експлоатация на автомобилния транспорт“ в Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – Плевен. Председател на комисия за ГТП. Експерт по пътна безопасност в областта на превантивната дейност (техническо състояние на МПС).
32 Анна Христова Пенкова-Нанкова  – завършва „Застраховане“ и „Икономика на труда“ в Университет за национално и световно стопанство в гр. София, „Мениджмънт на образованието“ в Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград. Работи, като копирайтър. Автор е на детски книжки в областта на безопасността на движението. Автор е и на статии, във връзка с безопасността на движението по пътищата. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.
33 Гроздан Караджов  от София – завършва „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Депутат от 43-то Народно събрание. Член в Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, както и в комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Експерт по пътна безопасност (законодателство).
34 Венелин Иванов   от Разград – завършва инженерна специалност „Автотранспорт, трактори и кари“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Специалист в областта на автомобилния транспорт и експерт в областта на безопасността на движението на пътя.
35 Радко Петров  от Бургас – завършва „Треньор по автомобилен спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ – София. Работи, като пожарникар, автоинструктор. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.
36 Николай Младенов   от София – завършва „Строителен инженер по пътно строителство“ в Университет по архитектура, геодезия и строителство гр. София. Работи, като строителен инженер – пътно строителство. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).
37 Димитър Стоев   от Добрич – завършва „Счетоводство и контрол“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов. Работи в сферата на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол).
38 Николай Чавов  от Хисаря – завършва „Международно сътрудничество и помощ за развитие“ в Университет Аалборг, Дания. Работи, като консултант по Пътна безопасност – Мениджър Международни Проекти в сферата на Транспорт и Пътна безопасност. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).
39 Александър Цветков  от София – завършва Професионално училище по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ – София. Инструктор по спортно и безопасно шофиране и усъвършенстване на шофьорските умения. Експерт по пътна безопасност на движението в областта на образованието на БДП.
40 Руслан Баждеков   от София – завършва „История” и „Философия” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализира урбанистика и безопасност на движението в Англия. Предприемач. Експерт по пътна безопасност.
41 Златко Златков  от София – завършва „Информационни технологии“ в Университет по библиотекознание и информационни технологии – София. Работи, като координатор Логистика – международен транспорт. Експерт по пътна безопасност (МПС).
42 Георги Татарски  от Разлог – завършва “Автомобилен транспорт” в Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград. Експерт по транспорта. Експерт по пътна безопасност (МПС).
43 Богдан Милчев  от гр. София – образователна и научна степен “Доктор”, по научна специалност “Стратегии и политики в сигурността” в професионално направление “Национална сигурност” от областта на висшето образование ”Сигурност и отбрана” с тема доктората ” Система за управление на риска от ПТП в градска среда”. Работи в сферата на сигурността , експерт по безопасността на движението по пътищата. От 1995г.  до  2014г.  работи в системата на МВР. От 2011г. до 2013г.  заема поста началник на  ОПП – СДВР. Експерт по пътна безопасност.
44 Димитър Ганев  от гр. София, работи в сферата на безопасността на движенията по пътищата. В периода 2013-2015г. е изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация”.  Дългогодишен служител  в Министерството на енергетиката. От 1991 до 1999 година работи като секретар на Националната комисия по безопасността на пътното движение в Министерския съвет. Димитър Ганев е участвал в изготвянето на едни от най-съществените изменения на Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата и приложението към него, както и редица други подзаконови нормативни актове. Експерт по пътна безопасност.
45 Проф. Петър Чаков от София – завършва „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дългогодишен преподавател в Академията на МВР. Автор е на много издания, свързани с пробеми по контрола на пътното движение. Експерт по пътна безопасност. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.
46 Деян Симеонов От Бургас – завършва „Урбанизъм“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия – София. Урбанист. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).
47 Гл. Асист. инж. Димитър Петков от София – завършва „Ремонт и експлоатация на автомобили и трактори“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“, „Организация и безопасност на движението“ в Технически университет – София. Преподавател по безопасност на движението в Висш университетски колеж гр. Сливен. Има 50 годишен опит, като автоексперт. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.
48 Ивайло Желязков от Варна – завършва „Психология на човека“ във Варненски Свободен Университет, „Информатика“ в Икономически Университет Варна, „Автоматика, Роботика и Управляващи компютърни системи“ в  Технически Университет Варна. Занимава се с пътна безопасност от 2005година. Притежава патент номер 66564 -“комбинирана сигнално-звукова система превозни средства”-оценка ААА. Създател на десет проекта за намаляване риска от ПТП със световно значение. Експерт по пътна безопасност.
49 Кънчо Димитров От София. Работи в системата на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” повече от 20 години. Експерт по пътна безопасност.
50 Тома Грошевски от София – завършва „Маркетинг и реклама“  в Университет за национално и световно стопанство – София. Работи в сферата на безопасността на движението: участва в изграждането на детски площадки по БДП. Експерт в областта на организация на движението на пътищата.
51 Пламен Нешев от София – завършва „Организация и безопасност на автомобилния транспорт“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“.  Преподавател – инструктор. Експерт по пътна безопасност.
52 Иван Белопитов От София, живее в Швейцария- завършва „Транспортно строителство-пътно строителство“ във Висш институт по архитектура и строителство – София, следдипломна квалификация „Организация и безопасност на движението по пътищата“ в Технически университет – София. Сертификат за право на провеждане на Road Safety Audit (RSA) http://www.vss.ch/fileadmin/redacteur/Alle_Files/Tagung/ISSI_Zertifizierte_Fachpersonen.pdf, Лектор на курсове на инженери за придобиване на сертификат RSA. Автор е на множество научни публикации в Швейцария. Член на Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS (нормативна дейност):

– 1995 – 2008: FK 3 „Verkehrstechnik“, Präsident der Expertenkommission „Gestaltung und Betrieb“ Vereinigung Schweizerischer Verkehrsingenieure – SVI. От 38 години работи в областите на транспортното планиране и безопасността на движението. Експерт по пътна безопасност.

53 Николай Колев от Сливен – образователна и научна степен “Доктор”, в професионално направление, научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство,с тема доктората “Дейност на пътна полиция при ПТП”. Експерт по безопасността на движението по пътищата. Магистър по специалност „Право“ в Бургаски свободен университет. Експерт по пътна безопасност.
54 Теодора Стефанова от Велико Търново /живее във Великобритания/ – завършва „Социална психология“ и „Организационна психология“ във Франция, докторска степен от Френския Университет (Paris 8) и Австралииския Университет (QUT), по обединена програма между двата университета и две научни лаборатории по пътна сигурност (IFSTTAR- Versailles- Satory, France) и CARRS-Q, Australia, с тема: Поведение на пешеходците по железопътни прелези  с автоматична защита. Работи в сферата на пътната сигурност в TRL (transport research lab), UK. Член е на CADROSA (Consortium of Adolescent Road Safety, Australia). Експерт по пътна сигурност
55 Любомир Станчев от гр. София, инженер по пътно строителство
56 Моника Петрова от гр. София. Завършила УАСГ- София, специалност” Пътно строителство”
57 Сергей Прокопиев от гр. София. Завършва Право в Нов български университет. Работи като адвокат, включително по дела , свързани с ПТП.
58 Мариан Терзиев от гр. Варна. Учил в Тракийския университет в Стара Загора; завършва ТУ-Ямбол за автоинструктор, работи като автоинструктор в град Варна
59 Петър Петров от гр. Монтана. Завършва „Пътно строителство“ във УАСГ.Проектант с пълна проектантска правоспособност, строителен инженер в пътното строителство с над 30 години стаж.
60 Милен Радков от гр. Троян. Завършил е технически колеж в Сливен „Ремонт и експлоатация“, магистър по „ Технология и управление в транспорта“ от РУ „Ангел Кънчев. Работи като автомобилен инструктор с над 20 години стаж и е учител в Професионалната гимназия по механоелектротехника в гр. Троян.
61 Димитър Бонков от гр. София Завършил е „Технология и управление на транспорта“ в МЕИ-София,  работи като машинен инженер.
62 Полина Атанасова от гр. Русе.  Завършва специалност „Технологии и транспорт“. Понастоящем е докторант в катедра „Транспорт“ на РУ „Ангел Кънчев“.
63 Звезделин Османов от гр. Севлиево, живее във Велико Търново. Завършил е Машиностроителна техника във ВТУ, занимава се с автомобилен спорт и БДП в училищата като доброволец , работи като инженер.
64 Пламена Каприева от гр. Поморие.  Завършила е БСУ „Предучилищна педагогика“ и Шуменския „Специална педагогика“, преподава по БДП , работи като учител в СУ „Христо Ботев „-Поморие.
65 Роман Братоев от гр. София. Завършил е ВТУ, специалност „Начална училищна педагогика“, работи като учител на начален етап в 133 СОУ „А.С.Пушкин“. Специалист по БДП.
66 Таня Арабаджиева от гр. Поморие. Висше, учител-психолог, води БДП, занимава се с БДП.
67 Мариан Терзиев от гр. Варна.  Учил в Тракийския университет в Стара Загора; завършва ТУ-Ямбол за автоинструктор, работи като автоинструктор в град Варна.
68 Стойко Пехливанов  от гр. Ямбол. Завършва последователно курс за професионална квалификация “Автоексперт”, специалност “Автотехническа експертиза” към ТУ-София, ИПФ-Сливен, ТУ-София, ИПФ-Сливен, специалност “Машиностроене”, степен Магистър. Редовен докторант в ТУ-София, ИПФ-Сливен, катедра “Механика, машиностроене и топлотехника” – специалност “Приложна механика”, научна тема в областта на “Идентификация на движението на автомобил след загуба на устойчивост с отчитане на окачването, ротацията на колелата и променливия характер на триенето” с ръководител проф. д-р инж. Станимир Карапетков. Работи като Вещо лице- автоексперт (Анализ на ПТП и оценки)