Национална кампания за преглед на изкуствените неравности по пътищата Институт за пътна безопасност

Институтът за пътна безопасност  призовава държавните органи да започнат национална кампания за преглед на изкуствените неравности по пътищата в България.

Изпратили сме искане до Главния прокурор, Председателя на АПИ, Областните управители и кметове на общини за извършване на проверка за съответствие на вече изградени изкуствени неравности по пътното платно.

В Института за пътна безопасност ежедневно постъпват множество сигнали за неправилно изградени изкуствени неравности по пътното платно. След направена проверка от експерти на Института се констатира, че в България по-голямата част от поставените изкуствени неравности са незаконни и не отговарят на нормативните изисквания. В чл. 3  на Наредба № РД-02-20-10 от 5.07.2012 г. се посочва ясно, че „Местоположението за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение се определя с проект за организация на движението извън границите на населените места и с генерален план за организация на движението (ГПОД) в населени места и селищни образувания в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.).“.

Към настоящия момент в България има 265 общини и под 5% от тях имат приет действащ ГПОД. Но дори и да пренебрегнем като напълно незначителен факта, че по-малко от 5% от общините в България нямат изработен ГПОД, макар и това да е тяхно задължение от 2001 г., а сега сме 2019 г., то не може да се пренебрегне факта, че Наредбата поставя много ясни и точни изисквания в чл. 6, т. 1, 2 и 3, чл. 15 и 17 и Приложение №2 от Наредбата по отношение на височината, широчината, дължината и формата на допустимите за изграждане изкуствени неравности.

Наредбата сама по себе си е опит за провеждане на отговорна национална политика по отношение на пътната безопасност на територията на България. Тя обаче очевидно не работи, защото над 85% от стопаните на пътя не само, че не поставят правилно средствата за ограничаване на скоростта, но очевидно никой не си прави труда дори да спазва изискванията на приетите норми и излиза и че няма кой да контролира стопаните на пътя за това как се грижат и как провеждат Националната политика на Република България за повишаване на изискванията  за безопасност на пътищата.

Настояваме за законодателни промени, с които да се защити сигурността на ползвателите на транспортната система. В момента не съществува институция, която да разполага с експертиза и правомощия за санкциониране на стопаните на пътя.

ИПБ

Споделяне

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English